Dades identificatives BESTARD* és titular del web site www.bestard.com i altres pàgines web amb la mateixa direcció, però amb dominis genèrics de nivell superior gTLDs i noms de domini corresponents a codis per països o ccTLD. En compliment del deure d'identificació exigit per l'article 10 de la llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic a continuació es faciliten les següents dades identificatives: L'empresa titular d'aquest lloc web és CALZADOS BESTARD,S.A*., amb CIF ES A-07096209, Inscrita al Registre Mercantil de Balears, i amb domicili a Carrer Estació, 40 - 42, 07360 Lloseta, Illes Balears, Espanya. En tota aquesta pàgina, els termes "nosaltres", "ens", "nostre" i "BESTARD" es refereixen CALZADOS BESTARD, SA i es fan servir de la manera més apropiada segons el context. "Tu" i "et" es refereixen a qualsevol persona que accedeix i / o utilitza aquesta pàgina web. Si vols contactar amb nosaltres pots fer-ho: a) bé mitjançant correu postal, a l'adreça indicada anteriorment, b) bé a través del correu electrònic a l'adreça info@bestard.com., c) o bé, trucant al telèfon 971514044

Objecte de la pàgina web L'objecte del lloc web és proporcionar una plataforma que permet donar-te a conèixer i, si escau contractar els nostres productes i serveis en un entorn online- relacionat amb la venda de productes de calçat i complements, oferint una cobertura integral per a totes les necessitats que un client pugui tenir. En aquest sentit, l'Usuari podrà conèixer i comprar o contractar els serveis i productes oferts per part de BESTARD*. Des del moment que l'Usuari es dóna d'alta en el present lloc web, se li dóna accés i/o ús de la web de BESTARD* i, en conseqüència, se li atribueix la condició d'USUARI. L'ús o accés a aquest Lloc implica el coneixement i plena acceptació de les presents Condicions Generals i de les que, en qualsevol moment, pugui establir BESTARD*. En conseqüència, serà responsabilitat de tot visitant o usuari l'atenta lectura de les Condicions Generals d'Ús vigents en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest lloc web.

En cas que l'USUARI no estigui conforme amb algun o amb la totalitat dels següents termes s’haurà d’abstenir d’accedir al Lloc web i/o a utilitzar els continguts i/o serveis disponibles.

En qualsevol cas, l'USUARI mitjançant l'accés accepta les condicions generals del contracte.

T'informem que BESTARD* es troba en contínua evolució i desenvolupament de noves eines que aportin valor a l'Usuari registrat.

Acceptació i Vigència de les Condicions Generals

Introducció.

L'USUARI es compromet a utilitzar el lloc Web de conformitat amb la Llei, amb aquestes Condicions Generals, amb la moral i bons costums generalment acceptats i amb l'ordre públic, responent davant de BESTARD*, o davant de tercers de qualsevol dany i perjudicis que puguin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

L'USUARI s'abstindrà d'utilitzar el lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al que estableixen aquestes Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o perjudicar el lloc Web o el servidor en què està allotjada, o impedir la seva normal utilització o gaudi.

Especialment, BESTARD* no permet la distribució, gestió o comunicació de continguts que deteriorin la qualitat del servei, prohibint així la introducció de continguts:

-Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres Usuaris o tercers i, en general, qualssevol continguts que BESTARD* consideri no apropiats. -Que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Edat.

L'USUARI dels serveis del lloc Web ha de tenir mínim 18 anys complerts.

Registre previ i clau d'accés a la pàgina Web.

BESTARD* condiciona la utilització dels serveis i avantatges d'estar registrat en el present lloc web, al previ ompliment del corresponent registre o alta.

L'USUARI garanteix la veracitat o autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a l'ús dels serveis. S'obliga, així mateix, a mantenir-los actualitzats, permanentment, de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l'USUARI.

D'altra banda, l'USUARI ha de seleccionar l'identificador (ID o login) i contrasenya (password), com a elements identificadors i habilitadors per a l'accés als serveis de la pàgina web. L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. L'USUARI haurà de comunicar a BESTARD*, el més aviat possible, la pèrdua, robatori o qualsevol altra circumstància que poguessin haver compromès el secret de les claus d'accés.

En conseqüència, l'USUARI és l'únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per BESTARD*. Amb això, es prohibeix la utilització d'identitats falses, suplantant la identitat d'altres en la utilització de la pàgina Web.

Obligacions dels Usuaris.

Sense perjudici de totes les obligacions que s'han esmentat anteriorment, de manera il·lustrativa i no limitativa, l'USUARI s'obliga a la utilització del lloc Web a:

(i)   No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent. 

(ii)No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc Web cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina Web, en qualsevol dels serveis oferts en la pàgina Web, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de BESTARD*, o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos. (iii)  No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través del lloc Web no autoritzades expressament per BESTARD*, ni utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitat de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers. (iv)No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o qualsevol altra classe de materials o continguts de BESTARD*. Està prohibida tota acció a fi de perjudicar la funcionalitat de la infraestructura dels espais webs. (v)   No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.
Exoneració de responsabilitat.

BESTARD* únicament respondrà dels danys que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la pàgina Web, quan aquests danys li siguin directament imputables.

BESTARD* s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'ús indegut o no autoritzat del login i de la contrasenya i per la falta de diligència de l'Usuari a la conservació del secret dels mateixos.

Igualment, BESTARD* s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure, amb caràcter merament enunciatiu i no limitador, a (i) la presència de virus o altres elements lesius en la pàgina Web, o pàgines Web a les que es pugui tenir accés a través dels links establerts en aquella que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels USUARIS; (ii) interferències, omissions, interrupcions, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels USUARIS, motivades per causes alienes a BESTARD*, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema; (iii) retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics; (iv) que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del lloc Web i que no siguin atribuïbles a BESTARD*; (v) les divergències de la informació, documentació i/o altres continguts que es trobi en el lloc Web enfront de la qual estigui en altres mitjans; (vi) la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a BESTARD*, degudes a l'USUARI, a tercers, o a supòsits de força major.

L'USUARI, en el moment del registre o l'ús del lloc Web, reconeix que tècnicament no és possible aconseguir una disponibilitat de la web al 100%. No obstant això, BESTARD* tracta d'esforçar-se per mantenir disponible el lloc Web de la forma més constant possible. Especialment per raons de manteniment, seguretat o capacitat, així com a causa d'esdeveniments sobre els quals no pugui influir BESTARD* (per exemple, anomalies de xarxes públiques de comunicació, talls d'electricitat, etc.),poden produir-se breus anomalies o la suspensió passatgera dels serveis de BESTARD*.

Utilització d'hiperenllaços.

Pel que fa a les informacions i continguts inclosos en el lloc Web o als que pogués tenir accés com a conseqüència dels enllaços o hiperenllaços (links o hiperenllaços) establerts en la mateixa, BESTARD* no garanteix, de cap manera, ni l'accés en un moment determinat a aquestes informacions i continguts, ni la seva exactitud, ni la seva actualitat o actualització, ni la seva idoneïtat o utilitat per als fins de l'USUARI, no fent-se responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts inclosos en el lloc Web o aquelles a les que es tingui accés com a conseqüència dels links establerts en la mateixa.

D'altra banda, el particular o entitat que vulgui introduir enllaços des de la seva pròpia Web al dels llocs Webs de BESTARD*, ha de complir amb les condicions que es detallen a continuació, sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei.

L'enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal del lloc Web però no podrà reproduir-la de cap manera (inline links, còpia dels textos, gràfics, etc.). Quedarà en tot cas prohibit, d'acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin al lloc Web o permetin la visualització dels continguts a través d'adreces d'Internet diferents a les del lloc Web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al lloc Web de manera que: (i) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (ii) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (iii) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de BESTARD*; o (iv) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l'enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre BESTARD*, la seva adreça, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas, s'expressarà en la pàgina on s'ubiqui l'enllaç que BESTARD* ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l'enllaç o que d'altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de BESTARD* dins de la pàgina del remitent llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per BESTARD * i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el lloc Web en la forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc); (ii) indueixin o puguin induir a l'usuari la falsa concepció que BESTARD* subscriu, recolza, s'adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (iii) resultin inapropiats o no pertinents amb l'activitat de BESTARD* en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina Web del remitent. Igualment, l'USUARI s'abstindrà d'incloure al lloc Web qualsevol hiperenllaç (en endavant, "link") dirigit a una pàgina Web que contingui informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades, i a l'ordre públic.

Propietat Intel·lectual i Industrial.

El contingut del lloc Web que inclou, a títol merament enunciatiu i no exclusiu, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, software, links i altres continguts, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de BESTARD*, o de tercers que han cedit el seu ús a BESTARD*. El contingut està protegit per les Lleis nacionals i Tractats internacionals relatius als drets de propietat intel·lectual que siguin aplicables.

Així mateix, totes les marques, noms comercials, o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc Web són propietat de BESTARD* o de tercers que, si escau, han autoritzat a BESTARD* la seva inclusió i utilització en la pàgina Web.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta pàgina Web estan legalment reservats i l'accés a la mateixa o la seva utilització, per part de l'USUARI, no s’ha de considerar, de cap manera, com l'atorgament de cap llicència d'ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat correspongui a BESTARD* o a tercers.

La reproducció total o parcial per qualsevol mitjà (com xarxes socials) del contingut, marques, noms comercials, i signes distintius de qualsevol classe, inclosos en la pàgina Web, així com la venda, cessió, arrendament, distribució, comunicació pública, transformació, o qualsevol altre ús que es vulgui donar a aquestes, sense prèvia autorització expressa del corresponent titular, queda totalment prohibida i es perseguirà civil i, si escau, penalment, d'acord amb les Lleis nacionals i Tractats internacionals aplicables.

Publicació d'Imatges de Persones

En relació amb les imatges de persones que apareixen en els llocs Web, BESTARD* efectua la publicació amb un seriós respecte a la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.

L'USUARI no està autoritzat perquè pugui reproduir, distribuir i comunicar imatges fotogràfiques i/o videogràfiques. Aquestes imatges només són utilitzades, únicament i exclusivament, en la composició d'arxius gràfics o vídeo gràfics, elaborades per informar i/o donar a conèixer diverses activitats de BESTARD*.

El tractament de les imatges del personal, d'administració o serveis s'efectua amb seriós respecte cap a la persona, eliminant qualssevol captacions o filmacions que poguessin atemptar els drets fonamentals. Les imatges no són utilitzades per altres fins diferents dels expressats, ni són cedits a terceres persones, excepte les autoritzades al tractament.

En tot cas, la persona afectada per una publicació al lloc Web de la seva imatge, bé per si mateixa, podrà revocar el consentiment que hagi prestat o oposar-se al tractament de la imatge, o exercitar els drets d'accés, modificació o cancel·lació, en qualsevol moment, presentant o enviant un escrit, acompanyat de la fotocòpia del seu DNI, a BESTARD*, o al correu electrònic info@bestard.com.

Legislació Aplicable i Jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'USUARI.  

#bestardboots

Tag Products

Not found products.